Python学习

第一天第二节课笔记:input用法

微信扫一扫,分享到朋友圈

第一天第二节课笔记:input用法
0

#!/usr/bin/env python
#coding:utf-8
#求和:

num1 = raw_input('please input your num1: ')
num2 = raw_input('please input your num2: ')
num3 = raw_input('please input your num3: ')
num4 = raw_input('please input your num4: ')
num5 = raw_input('please input your num5: ')
print type( num1 )
print int(num1) + int(num2) + int(num3) + int(num4) + int(num5)

#s += 1 等于 s = s + 1

#格式化输出:
s = 0
num1 = int ( raw_input('please input your num1: ') )
s += num1
num2 = int ( raw_input('please input your num2: ') )
s += num2
num3 = int ( raw_input('please input your num3: ') )
s += num3
num4 = int( raw_input('please input your num4: ') )
s += num4
num5 = int ( raw_input('please input your num5: ') )
s += num5
print s

print '五个值的和为:%s ' %( num1 + num2 + num3 + num4 + num5 )
我还没有学会写个人说明!

第一天第一节课笔记: raw_input和四则运算

上一篇

永久禁用Win10驱动程序强制签名

下一篇

你也可能喜欢

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

提示:点击验证后方可评论!

插入图片