Python学习

第一天第一节课笔记: raw_input和四则运算

微信扫一扫,分享到朋友圈

第一天第一节课笔记: raw_input和四则运算
0
#!/usr/bin/env python
#coding:utf-8

name = raw_input('请输入你的名字:')
print name

sex = raw_input('plese input your sex :')
print sex

age = raw_input('plese input your age :')
print age

print name + sex + age
print name + ' ' + sex + ' '+ age
print 'My name is ' + name + ', sex is '+ sex + ', age is ' + age + '.'

#格式化输出
print 'My name is %s, sex is %s, age is %s.' % (name , sex , age )

#查询变量的类型
"""
整型 int
字符串 str
浮点 float
"""
num1 = 100
num2 = '200'
num3 = 100.1

print 'num1的变量类型:%s ' % (type (num1))

print 'num2的变量类型:%s' % (type (num2))

print 'num3的变量类型:%s' % (type (num3))
我还没有学会写个人说明!

第一天第二节课笔记:input用法

下一篇

你也可能喜欢

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

提示:点击验证后方可评论!

插入图片